Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku - MOSiR Ełk | MOSiR Ełk BIP FB wolontariat
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
NAJBLIŻSZE
IMPREZY
Copy of Kopia PLAKATY CFSA (7)
21-06-2024
SPORT REKREACJA
NAJBLIŻSZE
 IMPREZY
Copy of Kopia PLAKATY CFSA (7)
21-06-2024
1
LOTTO 3×3 QUEST 06-07-2024 - 07-07-2024
004_9066_zori Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku

 


 

Wstęp Deklaracji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mosir.elk.pl .

 

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 6.05.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22 września 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu ‘/’

 

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– powiększanie czcionki

– podświetlanie linków

– ustawienie wysokiego kontrastu.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Urszula Mikulska – Dział Marketingu i Promocji, e-mail: u.mikulska@mosir.elk.pl .  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 610 38 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link -przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich


 

Dostępność architektoniczna obiektów MOSiR Ełk

Budynek Parku Wodnego ul. Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

7.Informacje dotyczące dojazdu:

 

Budynek Centrum Informacji Turystyczno – Kulturalnej (w budynku ECK), ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

7.Informacje dotyczące dojazdu.

-Lokalizacja w ścisłym centrum miasta. W pobliżu jest kilka przystanków komunikacji MZK.

8.Inne istotne.

 

Stadion Miejski im. Stefana Marcinkiewicza, ul. Piłsudskiego 27, 19-300 Ełk

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

7.Informacje dotyczące dojazdu:

 

Budynek na Plaży Miejskiej ul. M.M. Kolbego 13, 19-300 Ełk

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

7.Informacje dotyczące dojazdu:

 

Budynek Recepcji Kempingu, ul. Parkowa 9

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
-Do budynku jest jedno wejście od strony bramy głównej.
-Budynek recepcji posiada jedną kondygnację.
-Budynek sanitarno- szatniowy również posiada jedną kondygnację.
-Na plaży znajduje się budynek z sanitariami, który posiada jedną kondygnację.
2.Opis dostępności korytarzy , schodów i wind.
-Wejście do recepcji i budynku sanitarno-szatniowego umożliwia przejazd wózkiem.
-Brak schodów i wind.
-Wejście do budynku z sanitariatami na plaży umożliwia przejazd wózkiem dla osób niepełnosprawnych.
3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
-Dojścia do budynków na ośrodku są przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne
-Do budynków prowadzą podjazdy-brak progów.
4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
-Kemping nie posiada miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
-Bezpośrednio przed kempingiem znajduje się parking miejski z miejscami dla osób niepełnosprawnych, z dogodnym dojazdem.
-Na kempingu w budynku sanitarno-szatniowym znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
-W budynkach na terenie kempingu brak udogodnienia dla psa asystującego czy psa przewodnika.
6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
-Brak takich możliwości.
7.Informacje dotyczące dojazdu:
-Dojazd MZK (Przystanek Wojska Polskiego-Park) liniami: 1,4,5,6,7,8,12,13,16

 

Budynek hali sportowo – widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku, ul. Św. M. M. Kolbego 11.

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
-Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony parkingu.
-Budynek posiada dwie kondygnacje.
-Recepcja znajduje się w holu na wprost od wejścia głównego do budynku.
-W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, nie posiadają barier w postaci pochylni czy progów.
2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
-Wejście do szatni umożliwia przejazd wózka.
-Drogi i korytarze w hali są szerokie, umożliwiające przejazd wózka.
-Brak windy.
3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
-Węzeł sanitarny (toaleta) dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po prawej stronie od wejścia w pobliżu recepcji.
-Dojście do płyty boiska, pomieszczenia zaplecza szatniowo – sanitarnego są przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne.
-Wejście do siłowni i pomieszczeń saun znajdują się na piętrze i nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (brak windy).
4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
-Przed budynkiem hali sportowo – widowiskowej zlokalizowany jest parking ogólnodostępny na którym oznakowano dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Jedno z miejsc znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszego prowadzącego do wejścia głównego.
5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
-W budynku i we wszystkich jego pomieszczeniach brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.
6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
-Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
-Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
-Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
7.Informacje dotyczące dojazdu.
-Dojście z przystanku Jeziorna – Pętla, autobusy 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16.
-Dojście z przystanku Jana Pawła II – Kolbego, autobusy 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16

Aktualności
13/06/24
Mazur Ełk vs. Granica Kętrzy...
Uwaga! 15 czerwca (sobota) w związku z meczem Mazur Ełk vs. Granica Kętrzyn w godzinach 16:00-19:00 Wstęp na teren stadionu mają tylko kibice, a...
13/06/24
Info dotyczące Parku linowego...
Park linowy wyjątkowo 15 czerwca czynny będzie w godzinach...
07/06/24
Galerie
Galeria ikonka Bieg z okazji 25. roczni...
Galeria ikonka Dzień dziecka...
Galeria ikonka Zawody pływackie z okaz...
Galeria ikonka Zorientuj się-runda 1....
Galeria ikonka Bieg kobiet...

Administratorem strony mosir.elk.pl jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail mosir@mosir.elk.pl.
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie mosir.elk.pl - RODO

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku – mosir.elk.pl- DEKLARACJA DOSTĘPNOSCI


Prawa autorskie © MOSiR 2015