Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku
aktualności regulamin zgłoszenie online lista zgłoszonych


RegulaminOTWARTEGO BIEGU
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 28 lutego 2016 r.


§ 1
Cel imprezy
 • popularyzacja biegania jako formy rekreacji fizycznej,
 • propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu,
 • przekazywanie treści historycznej oraz popularyzowanie wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych,
 • promocja miasta Ełk.
§ 2
 Organizatorzy:

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku,
 • Fundacją Wolność i Demokracja,
 • Miasto Ełk
§ 3
Termin i miejsce

Bieg odbędzie się w dniu 28 lutego 2016 roku (niedziela) o godz. 12.00 na dystansie 1963 m, Promenadą nad jeziorem Ełk po oznaczonej trasie.

§ 4
Uczestnictwo
 1. W biegu udział biorą wszystkie osoby, bez względu na wiek.
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia.
 3. Do udziału w biegu dopuszcza się osoby niepełnoletnie pod warunkiem sprawowania nad nimi opieki podczas imprezy przez opiekunów. Udział nieletniego poprzedzony musi być złożeniem przez jego rodzica, opiekuna prawnego lub nauczyciela pisemnego oświadczenia.
 4. Podpisanie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu.
 5. Limit uczestników wynosi 450 osób.
§ 5
Zasady zgłoszenia

Zgłoszenia dokonać będzie można w dniu rozgrywania biegu w godzinach 9:00 – 11.45 (28 lutego 2016 r.) w biurze zlokalizowanym w Centrum Edukacji Ekologicznej lub poprzez stronę internetową www.mosir.elk.pl.

§ 6
Pamiątkowe upominki

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki i medale.

§ 7
Zasady finansowania

Koszty przeprowadzenia imprezy pokryte będą z budżetu Miasta Ełku.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Za wypadki zaistniałe na trasie biegu z winy zawodników lub osób towarzyszących oraz za rzeczy pozostawione bez opieki organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 2. W sprawach spornych dotyczących biegu decyduje sędzia główny zawodów.
 3. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
 5. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych. 
 6. Uczestnicy biegu objęci, są opieka medyczną podczas trwania całej imprezy (karetka pogotowia wraz z ratownikami).
 7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

Serdecznie zapraszamy!