Mikołajkowe gry i zabawy tenisowe - MOSiR Ełk | MOSiR Ełk BIP FB wolontariat
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
NAJBLIŻSZE
IMPREZY
SPORT REKREACJA
NAJBLIŻSZE
 IMPREZY
tropem wilczym
Tropem Wilczym 01-03-2020
Plakat Vamos-1 Mikołajkowe gry i zabawy tenisowe

REGULAMIN do pobrania –Regulamin tenis

Organizator:
Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „Vamos” Ełk


-impreza współfinansowana z budżetu Powiatu Ełckiego
-impreza współfinansowana z budżetu Miasta Ełku


Miejsce i termin:
-korty kryte MOSiR Ełk przy ul. Parkowej 9 w Ełku, dnia 21 grudnia 2019r. start godz.09:30 ( otwarcie
imprezy ), godz. 16.00 zakończenie
Cel:
-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
-propagowanie wśród dzieci i młodzieży sportowego stylu życia
-promocja tenisa
Zgłoszenia:
Udział w imprezie jest bezpłatny.

Zapisy – w dniu imprezy, na kortach krytych. Maksymalna liczba dzieci na
1 korcie – 12os. Wstęp zgodnie z niżej wymienionym harmonogramem :
a) dzieci 5 – 9 lat zajęcia godz. 10.00-12.15
b) dzieci 9 – 12 lat zajęcia godz. 12.30-14.45
c) godz. 15.00-16.00 wspólne zabawy rodziców i opiekunów z dziećmi; „pogadanki o tenisie”
Program:
– zapoznanie uczestników z podstawami gry w tenisa, sprzętem i akcesoriami tenisowymi
– gry i zabawy : ćwiczenia koordynacji ruchowej, ćwiczenia sprawnościowe, ćwiczenia z wykorzystaniem
przyrządów gimnastycznych np. piłek, szarf, hula hop itp.
– ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu tenisowego dostosowanego do warunków fizycznych uczestników :
miękkich i wolniejszych piłek, mniejszych i lżejszych rakiet, niższych siatek
– miniturnieje z nagrodami : rozgrywki pomiędzy uczestnikami przy użyciu niższych siatek i na
pomniejszonych kortach
Uczestnictwo i przetwarzanie danych osobowych
W imprezie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od lat 5 do 12 z miasta Ełku oraz powiatu
ełckiego. Uczestnictwo w imprezie jest dobrowolne. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub pełnoletni opiekun
małoletniego (w dniu wydarzenia, na kortach) poprzez zadeklarowanie uczestnictwa na liście uczestników,
która jednocześnie będzie stanowić akceptację regulaminu imprezy (załącznik nr 1 ). Uczestnicy
zobowiązani są do zabrania ze sobą obuwia sportowego i ubrań sportowych umożliwiających swobodne
poruszanie się na kortach ( nawierzchnia : sztuczna trawa).
Rodzic/opiekun podpisując listę uczestników oświadcza tym samym( załącznik nr 2 ), że :
a) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych ( imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania ) oraz
danych dziecka ( imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania ) w celu przeprowadzenia ww. imprezy, w tym
przekazania ich podmiotom wykonującym obowiązki kontrolne lub nadzorcze wynikające z przepisów
prawa oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród
b) wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie zdjęć oraz innych mediów ze swoim i dziecka wizerunkiem,
utrwalonym podczas organizowanej imprezy, w celach promocyjnych poprzez :
-umieszczenie na stronach internetowych i portalach społecznościowych administrowanych przez
organizatora
-swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi sport i
aktywny wypoczynek.
c) oświadcza, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu udział w zabawach i konkurencjach przewidzianych w
ramach imprezy i nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające udział dziecka w
wydarzeniu
Zasady finansowania i świadczenia organizatora
1) koszty organizacyjne oraz nagrody i upominki pokrywa STZ „Vamos” Ełk
2) STZ „Vamos” Ełk nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom. STZ „Vamos” nie pokrywa kosztów
przyjazdu i odjazdu uczestników na imprezę – odpowiadają indywidualnie rodzice/ opiekunowie.
Prowadzący imprezę
Na kortach opiekę nad dziećmi sprawować będzie 4 instruktorów tenisa oraz 4 członków ( wolontariuszy )
STZ „Vamos” Ełk, w tym osoba przeszkolona w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
Nagrody
Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy „Mikołajkowy Upominek”, a zwycięzcy miniturniejów
dodatkowe nagrody. Wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie oraz udział w nim dziecka jest
równoznaczne z otrzymaniem upominku rzeczowego. STZ „Vamos” Ełk, zapewnia uczestnikom wodę do
picia oraz drobny poczęstunek (owoce, batoniki ).
Postanowienia końcowe
Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu imprezy oraz
regulaminu kortów krytych MOSiR Ełk. W trakcie trwania imprezy uczestnicy i ich opiekunowie nie mogą
nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych osób.
We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator imprezy, któremu przysługuje
wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.
Regulamin jest wyłączną własnością organizatora. Jakiekolwiek zmiany lub wykorzystywanie go bez zgody
właściciela jest zabronione.
Dane kontaktowe :
STZ „Vamos” Ełk , e-mail: mj.vamoselk@gmail.com
Mariusz tel. 606 357 477; Tomasz tel. 791 567 816 ; Katarzyna tel. 506 149 757; Maria tel. 691 562 568
Załącznik nr 1 – Akceptacja warunków i regulaminu imprezy, lista uczestników :
Zapoznałem się z regulaminem imprezy sportowo – rekreacyjnej ,,MIKOŁAJKOWE GRY i ZABAWY
TENISOWE dla dzieci i młodzieży z miasta Ełku oraz Powiatu Ełckiego” , przyjąłem do wiadomości i
akceptuję powyższe własnoręcznym podpisem.
Imię, nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania Podpis rodzica/opiekuna
Załącznik nr 2
1. Uczestnik ( rodzic/opiekun) oświadcza, że jego podopieczny nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do
uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. Organizator STZ „Vamos” Ełk nie jest zobowiązany
do sprawdzenia niniejszego punktu.
2. STZ „Vamos” Ełk oraz instruktorzy i wolontariusze prowadzący imprezę nie ponoszą odpowiedzialności
za niezawinione przez siebie szkody powstałe w mieniu, ani też następstw nieszczęśliwych wypadków w
tym kontuzji i urazów ciała powstałych u osób biorących udział w zajęciach. Gospodarz obiektu, na którym
zajęcia będą się odbywać również nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na
terenie obiektu, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z kortów. Każdy uczestnik ( rodzic/
opiekun dziecka) przejmuje na siebie odpowiedzialność cywilną i ubezpieczeniową.
3. Uczestnik oświadcza, że zobowiązuje się do :
– przestrzegania regulaminu obiektu, na którym zajęcia będą się odbywać
– zapewnienia sobie środka komunikacji w celu dotarcia do miejsca spotkania i wyjazdu z obiektu.
4. Udział w imprezie jest równoznaczny ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych
zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przez Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „Vamos” Ełk do celów
przeprowadzenia ww. imprezy; w tym przekazania ich podmiotom wykonującym obowiązki kontrolne lub
nadzorcze wynikające z przepisów prawa
5. Udział w imprezie jest równoznaczny ze zgodą uczestnika na wykorzystanie zdjęć oraz innych mediów ze
swoim wizerunkiem utrwalonym podczas organizowanego wydarzenia przez Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „Vamos” Ełk bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzenia. Zgoda obejmuje wykorzystanie ww. materiałów wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „Vamos” Ełk

Aktualności
15/01/20
Zmiany od 20 stycznia 2020!...
Harmonogram pracy lodowiska  w ferie zimowe 2020 PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 1 blok 8:30 - 9:30 2 blok 10:00 - 11:00 3 blok 11:30 - 12:30 4 blok...
03/01/20
Uwaga-zmiany...
Informujemy o nadchodzących zmianach w harmonogramie zajęć fitness: 06.01.2020- święto - wszystkie zajęcia ODWOŁANE 10.01.2020 - B. Frąckiewicz -...
10/12/19
Lodowisko w okresie świątecz...
  Harmonogram pracy lodowiska 27.12.19 r. (piątek) i  30.12.19 r. (poniedziałek) oraz w ferie zimowe 2020.     PONIEDZIAŁEK -...
Galerie
Galeria ikonka Bieg WOŚP, zdjęcia dzi...
Galeria ikonka Ełcka Liga Pływacka/ r...
Galeria ikonka 25 km – Zmarzlina...
Galeria ikonka 50 km – Zmarzlina...
Galeria ikonka 100 km – Zmarzlina...
Prawa autorskie © MOSiR 2015

Administratorem strony mosir.elk.pl jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail mosir@mosir.elk.pl.
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie mosir.elk.pl