Test Coopera - MOSiR Ełk | MOSiR Ełk BIP FB wolontariat
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
NAJBLIŻSZE
IMPREZY
004_9213papieski
Bieg Papieski...
07-06-2023
SPORT REKREACJA
NAJBLIŻSZE
 IMPREZY
004_9213papieski
Bieg Papieski 07-06-2023
004_2578 — Odzyskano
Rowerowa Stolica Polski 01-06-2023 - 30-06-2023
aqua plakat sla
Aqua Fiesta 02-07-2023
2rss
Hunt Run 07-07-2023 - 09-01-2023
004_4925cooper Test Coopera

Regulamin ,,Biegu Ełczanie ruszcie Cooper 2023

Oświadczenie Test Coopera 2023

Zapisy ONLINE
Lista uczestników


REGULAMIN IMPREZY „EŁCZANIE RUSZCIE COOPER”

– 22 KWIETNIA 2023 R.

 

Termin i miejsce

Bieg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2023 roku w godzinach 11:00 – 13:00.

Start i meta zlokalizowane będą na Stadionie Miejskim (ul. Piłsudskiego).

Uczestnictwo

W biegu udział biorą wszystkie osoby, które w dniu imprezy będą miały ukończone 8 lat. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia. Do udziału w biegu dopuszcza się osoby niepełnoletnie pod warunkiem sprawowania nad nimi opieki podczas trwania całej imprezy przez prawnych opiekunów. Udział nieletniego poprzedzony musi być złożeniem przez jego rodzica (opiekuna prawnego) pisemnego oświadczenia. Podpisanie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zasady zgłoszenia

 1. Zgłoszenia można dokonać poprzez zapisy elektroniczne na stronie mosir.elk.pl
 2. Zgłoszenia dokonać będzie można również w dniu rozgrywania biegu w godzinach 10:00 – 12:00 (22 kwietnia r.) w biurze zlokalizowanym na Stadionie Miejskim w Ełku.
 3. Zawodnicy będą startowali w następujących godzinach
 4. a) 11:00 – limit 15 uczestników
 5. b) 11:30 – limit 15 uczestników
 6. c) 12:00 – limit 15 uczestników
 7. d) 12:30 – limit 15 uczestników

Zasady biegu

 1. Zadaniem uczestnika testu jest przebiegnięcie jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut.
 2. Od zawodników nie wymaga się jednak ciągłego biegu –jeśli nie wystarcza sił, mogą maszerować przez część dystansu.
 3. Pomiar czasu i ustalenie kolejności na mecie będzie dokonywane za pomocą stopera.
 4. Bieg odbędzie się na 400 metrowej bieżni (atestowanej przez PZLA).
 5. Okrążenie bieżni będzie oznakowane co 20 metrów.
 6. Na linii startu/mety ustawiony będzie zegar elektroniczny.

Pamiątkowe upominki

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom z własnym wynikiem ukończenia biegu.

Zasady finansowania

Udział w imprezie jest bezpłatny. Koszty przeprowadzenia imprezy pokryte będą z budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku.

Program zawodów

10:00 – 12.00 – zapisy w biurze zawodów

11.00 – 12:30 – start serii biegowych

13.00 – zakończenie imprezy

Postanowienia końcowe

 1. Za wypadki zaistniałe na trasie biegu z winy zawodników lub osób towarzyszących oraz za rzeczy pozostawione bez opieki organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 2. W sprawach spornych dotyczących biegu decyduje sędzia główny zawodów.
 3. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
 5. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych.
 6. Uczestnicy biegu objęci, są opieka medyczną podczas trwania całej imprezy.
 7. Uczestnicy imprezy zobowiązują się do przestrzegania zasad higieny wprowadzonych ze względu na stan epidemii.
 8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
 9. W razie większej liczby zainteresowanych Organizator zastrzega możliwość zwiększenia ilości serii biegowych?

Oświadczenie dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) jest Miejski Ośrodek portu i Rekreacji w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail mosir@mosir.elk.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (zwanym dalej IOD); dane kontaktowe do IOD: tel. 87 610 38 38 wew. 36, adres e-mail ochronadanych@mosir.elk.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy oraz potrzeby własne wynikające z obowiązku realizacji działalności statutowej.
 4. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w pkt 3, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 5. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w pkt 3, mogą być przekazywane podmiotom wykonującym obowiązki kontrolne lub nadzorcze wynikające z przepisów prawa.
 6. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w pkt 3, będą przechowywane do czasu żądania usunięcia danych, nie krócej niż 3 (słownie: trzy) lata.
 7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku informuje, że Uczestnikowi imprezy przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku informuje, że Uczestnikowi imprezy przysługuje prawo cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku informuje, że Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych niezgodnie z celem ich przetwarzania.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z odpowiednich przepisów prawa i konieczne jest do realizacji zawartej umowy.
 11. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęć oraz innych mediów, utrwalonym podczas organizowanej, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz innych mediów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z  działalnością prowadzoną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku.

Aktualności
23/05/23
Praca Parku linowego w czerwcu...
Park linowy w czerwcu czynny będzie w dniach: -2,3,4 TYLKO TRASA MALUCH -8,9,10,11 TYLKO TRASA MALUCH -od 24 czerwca praca 7 dni w tygodniu godzina...
17/05/23
PÓŁKOLONIE...
Półkolonie w Parku wodnym! Zapisy – kasa Parku wodnego (do 11 czerwca 2023, potem jest przerwa techniczna-obiekt będzie nieczynny), prosimy o...
14/05/23
Praca obiektów w Boże Ciało...
Informujemy: HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA, W TYM SIŁOWNIA I SAUNA 12:00-22:00 STADION MIEJSKI 9:00-21:00 KORTY TENISOWE NA PARKOWEJ 9:00- 21:00 W razie...
Galerie
Galeria ikonka Zawody pływackie z okaz...
Galeria ikonka Zorientuj się na Ełk/r...
Galeria ikonka Jeden ślad/ Test Cooper...
Galeria ikonka Turniej piłki siatkowej...
Galeria ikonka Zawody pływackie....

Administratorem strony mosir.elk.pl jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail mosir@mosir.elk.pl.
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie mosir.elk.pl - RODO

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku – mosir.elk.pl- DEKLARACJA DOSTĘPNOSCI


Prawa autorskie © MOSiR 2015