Ratownik poszukiwany! - MOSiR Ełk | MOSiR Ełk BIP FB wolontariat
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
NAJBLIŻSZE
IMPREZY
21765676_1495969940450002_3276153722659944021_o
Zimowy Runmageddon Ełk 2...
24-02-2018 - 25-02-2018
SPORT REKREACJA
NAJBLIŻSZE
 IMPREZY
21765676_1495969940450002_3276153722659944021_o
Zimowy Runmageddon Ełk 2018 24-02-2018 - 25-02-2018
100_2734
Tropem Wilczym 04-03-2018
IMG_0641
FitMaraton 2018 10-03-2018
safety Ratownik poszukiwany!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku przy ul. Piłsudskiego 29

ogłasza konkurs na stanowisko:

RATOWNIK WODNY

W Parku Wodnym


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. -obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 2. -pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. -brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 4. -nieposzlakowana opinia,
 5. -wykształcenie – minimum średnie,
 6. -aktualne uprawnienia ratownika wodnego tj. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012. ( Dz. U. poz. 747 z 2012 r.) lub uprawnienia ratownika wodnego uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie ww. przepisów.
 7. -zaświadczenie o ukończonym kursie KPP wystawione przez uprawniony podmiot, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (U. 2007 nr 60 poz. 408),
 8. -posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
 9. -zatrudnienie lub pełnie służby w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub bycie członkiem tego podmiotu zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
 10. -zatrudnienie lub pełnienie służby w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, lub bycie członkiem tych jednostek zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
 11. -doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. -dyspozycyjność ( praca zmianowa), uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność,
 2. -sprawność fizyczna pozwalająca na realizację zadań wynikających z charakteru pracy ratownika.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. -zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hali basenowej lub miejscu wyznaczonym do kąpieli na Plaży Miejskiej, osób kąpiących się, korzystających z atrakcji wodnych oraz pomieszczeń sauny i groty lodowej zgodnie z obowiązującym Regulaminem Nadzoru Hali Basenowej i Regulaminem Pływalni,
 2. -pouczanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zamierzających korzystać z Parku Wodnego o obowiązujących przepisach regulaminowych oraz
  o zasadach korzystania z atrakcji wodnych, sauny i groty lodowej,
 3. -pilnowanie obowiązku korzystania przez grupy zorganizowane, jak również osoby indywidualne, z kąpieli pod natryskiem przed wejściem na halę basenową oraz obowiązku posiadania odpowiedniej odzieży (strój kąpielowy),
 4. -przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z Parku Wodnego określonych regulaminem oraz odrębnymi przepisami WOPR,
 5. -stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
 6. -stałe obserwowanie całej przestrzeni hali basenowej, w tym również terenu tarasu widokowego, miejsca pod wypłyceniem, itp.,
 7. -udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, w poważnych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego,
 8. -sygnalizowanie zamknięcia obszaru nadzoru w przypadku: zbyt dużej liczby kąpiących się, awarii oświetlenia, awarii urządzenia, wypadku lub innych okoliczności,
 9. -kontrola poprzez oględziny stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia basenu pod względem bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z basenów,
 10. -oczyszczanie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli,
 11. -dokonywanie pomiarów temperatury wody,
 12. -przestrzeganie porządku i dyscypliny na terenie parku wodnego, utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych.
 13. -włączenie w niezbędnej ilości oświetlenia hali basenowej oraz włączenie i wyłączenie atrakcji basenowych
 14. -sprawdzanie wyposażenia, stanu technicznego sprzętu medycznego znajdującego się w punkcie medycznym,
 15. -codzienna kontrola stanu i sprawności pomieszczeń oraz urządzeń strefy basenowej,
 16. -świadczenie usług w zakresie sauny, bieżąca obsługa sauny,
 17. -bieżące prowadzenie dziennika pracy,
 18. -zapobieganie dewastacji i kradzieży mienia,
 19. -stałe utrzymywanie sprawności fizycznej i podnoszenie własnych kwalifikacji,
 20. -wykonywanie ćwiczeń ratowniczych zleconych przez pracodawcę w określonym terminie,
 21. -pozytywne zaliczenie testów sprawnościowych przed powołaną przez dyrektora komisją (przynajmniej raz w roku),
 22. -wykonywanie innych poleceń związanych z obsługą krytej pływalni, a mogących wystąpić w trakcie eksploatacji,
 23. -posiadanie wymaganych uprawnień zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami (WOPR, UE, itp.).

 


INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

   Praca w Parku Wodnym w Ełku


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. -CV ze zdjęciem,
 2. -list motywacyjny,
 3. -kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje wymienione w wymaganiach niezbędnych,
 4. -inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. -oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. -oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. -oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 


SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

 1. 1.Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

– osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku;

– listownie na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk;

 1. 2. Miejsce składania dokumentów:

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk;


DODATKOWE INFORMACJE:

 1. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (87) 610-38-38 wew. 36

Aktualności
13/02/18
Zimowy Runmageddon w Ełku zn...
Mazurska zima i ekstremalne przeszkody. Zimowy Runmageddon w Ełku znów pobije rekordy! Trzy formuły - Intro (3 km i 15+ przeszkód), Rekrut (6 km i 30+...
09/02/18
Znamy już gwiazdę FitMaraton...
PIOTR KACZMAREK   Absolwent A.W.F. w Warszawie, trener i szkoleniowiec Fitness University (dawne Reebok University). W przeszłości...
26/01/18
Treningi otwarte Runmageddon...
Zapraszamy na stworzone specjalnie do imprezy Runmageddon otwarte treningi: Morderczy Trening Runmageddon Centrum Sportów Miejskich w...
Galerie
Galeria ikonka Black Shadows Football L...
Galeria ikonka Kąpiel dla odważnych 2...
Galeria ikonka Ełcka Liga Pływacka, r...
Galeria ikonka Ełcka liga pływacka -I...
Galeria ikonka Ścianka i dekoracje #e...
Prawa autorskie © MOSiR 2015