Ratownik poszukiwany! - MOSiR Ełk | MOSiR Ełk BIP FB wolontariat
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
NAJBLIŻSZE
IMPREZY
SPORT REKREACJA
NAJBLIŻSZE
 IMPREZY
DSC_1211a
Zimowy Runmageddon Ełk 2018 24-02-2018 - 25-02-2018
safety Ratownik poszukiwany!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku przy ul. Piłsudskiego 29

ogłasza konkurs na stanowisko:

RATOWNIK WODNY

W Parku Wodnym


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. -obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 2. -pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. -brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 4. -nieposzlakowana opinia,
 5. -wykształcenie – minimum średnie,
 6. -aktualne uprawnienia ratownika wodnego tj. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012. ( Dz. U. poz. 747 z 2012 r.) lub uprawnienia ratownika wodnego uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie ww. przepisów.
 7. -zaświadczenie o ukończonym kursie KPP wystawione przez uprawniony podmiot, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (U. 2007 nr 60 poz. 408),
 8. -posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
 9. -zatrudnienie lub pełnie służby w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub bycie członkiem tego podmiotu zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
 10. -zatrudnienie lub pełnienie służby w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, lub bycie członkiem tych jednostek zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
 11. -doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. -dyspozycyjność ( praca zmianowa), uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność,
 2. -sprawność fizyczna pozwalająca na realizację zadań wynikających z charakteru pracy ratownika.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. -zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hali basenowej lub miejscu wyznaczonym do kąpieli na Plaży Miejskiej, osób kąpiących się, korzystających z atrakcji wodnych oraz pomieszczeń sauny i groty lodowej zgodnie z obowiązującym Regulaminem Nadzoru Hali Basenowej i Regulaminem Pływalni,
 2. -pouczanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zamierzających korzystać z Parku Wodnego o obowiązujących przepisach regulaminowych oraz
  o zasadach korzystania z atrakcji wodnych, sauny i groty lodowej,
 3. -pilnowanie obowiązku korzystania przez grupy zorganizowane, jak również osoby indywidualne, z kąpieli pod natryskiem przed wejściem na halę basenową oraz obowiązku posiadania odpowiedniej odzieży (strój kąpielowy),
 4. -przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z Parku Wodnego określonych regulaminem oraz odrębnymi przepisami WOPR,
 5. -stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
 6. -stałe obserwowanie całej przestrzeni hali basenowej, w tym również terenu tarasu widokowego, miejsca pod wypłyceniem, itp.,
 7. -udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, w poważnych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego,
 8. -sygnalizowanie zamknięcia obszaru nadzoru w przypadku: zbyt dużej liczby kąpiących się, awarii oświetlenia, awarii urządzenia, wypadku lub innych okoliczności,
 9. -kontrola poprzez oględziny stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia basenu pod względem bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z basenów,
 10. -oczyszczanie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli,
 11. -dokonywanie pomiarów temperatury wody,
 12. -przestrzeganie porządku i dyscypliny na terenie parku wodnego, utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych.
 13. -włączenie w niezbędnej ilości oświetlenia hali basenowej oraz włączenie i wyłączenie atrakcji basenowych
 14. -sprawdzanie wyposażenia, stanu technicznego sprzętu medycznego znajdującego się w punkcie medycznym,
 15. -codzienna kontrola stanu i sprawności pomieszczeń oraz urządzeń strefy basenowej,
 16. -świadczenie usług w zakresie sauny, bieżąca obsługa sauny,
 17. -bieżące prowadzenie dziennika pracy,
 18. -zapobieganie dewastacji i kradzieży mienia,
 19. -stałe utrzymywanie sprawności fizycznej i podnoszenie własnych kwalifikacji,
 20. -wykonywanie ćwiczeń ratowniczych zleconych przez pracodawcę w określonym terminie,
 21. -pozytywne zaliczenie testów sprawnościowych przed powołaną przez dyrektora komisją (przynajmniej raz w roku),
 22. -wykonywanie innych poleceń związanych z obsługą krytej pływalni, a mogących wystąpić w trakcie eksploatacji,
 23. -posiadanie wymaganych uprawnień zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami (WOPR, UE, itp.).

 


INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

   Praca w Parku Wodnym w Ełku


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. -CV ze zdjęciem,
 2. -list motywacyjny,
 3. -kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje wymienione w wymaganiach niezbędnych,
 4. -inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. -oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. -oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. -oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 


SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

 1. 1.Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

– osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku;

– listownie na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk;

 1. 2. Miejsce składania dokumentów:

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk;


DODATKOWE INFORMACJE:

 1. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (87) 610-38-38 wew. 36

Aktualności
13/11/17
13/11/17
Drużyny BLACK SHADOWS FOOTBAL...
ADAMIEC – AVIVA ART-DOM AWA BLACK SHADOWS DAR-TECH IMPRESS...
09/11/17
Dwukrotna wizyta przedszkolak...
            12 października i 9 listopada przedszkolaki z placówki ,,Światełko" odwiedziły Park Wodny MOSiR Ełk. W ramach akcji ,,U rodzica w...
Galerie
Galeria ikonka EŁCKA LIGA PŁYWACKA ru...
Galeria ikonka Bieg Niepodległości 20...
Galeria ikonka Gala MMA, zdjęcia : elk...
Galeria ikonka IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZK...
Galeria ikonka IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZK...
Prawa autorskie © MOSiR 2015